فرآیند تولید

شرح کامل فرآیند تولید طبق نقشه زیر می باشد